شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
رفوگری

رفوگری

رفوگری و خدمات ترمیم فرش رفوگری و خدمات ترمیم فرش: خدمات ترمیم انواع فرش شربت اوعلی توسط استادکاران متخصص صورت می پذیرد. انجام خدمات ترمیم به […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
رنگبرداری

رنگبرداری

رنگبرداری و خدمات ترمیم فرش رنگبرداری و خدمات ترمیم فرش: خدمات ترمیم انواع فرش شربت اوعلی توسط استادکاران متخصص صورت می پذیرد. انجام خدمات ترمیم به […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

رفع سوختگی

رفع سوختگی رفع سوختگی فرش – خدمات ترمیم و باز سازی فرش شربت اوغلی. انجام کلیه خدمات ترمیم انواع فرش از جمله رفع سوختگی فرشهای ماشینی […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
رفع پوسیدگی

رفع پوسیدگی

رفع پوسیدگی رفع پوسیدگی رفع پوسیدگی رفع پوسیدگی رفع پوسیدگی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
شیرازه دوزی

شیرازه دوزی

شیرازه دوزی شیرازه دوزی شیرازه دوزی شیرازه دوزی شیرازه دوزی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
دار کشی

دار کشی

دار کشی دار کشی دار کشی دار کشی دار کشی  دار کشی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
ریشه زنی

ریشه زنی

ریشه زنی ریشه زنی ریشه زنی ریشه زنی ریشه زنی ریشه زنی ریشه زنی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
لکه برداری

لکه برداری

لکه برداری لکه برداری لکه برداری لکه برداری لکه برداری لکه برداری لکه برداری لکه برداری لکه برداری